Mediation als werkvorm voor participatie

In de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit zijn regels over Participatie opgenomen. Voor de meeste instrumenten geldt dat daarin moet staan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn.

Let op: bij het aanvragen van een “omgevingsvergunning” moet juist de aanvrager(!) het initiatief nemen. Hij of zij moet aangeven of, en zo ja hoe, de omgeving betrokken is bij het plan en wat de resultaten hiervan zijn.

Soms is het niet nodig om een (groot) participatietraject te starten. Bijvoorbeeld als het initiatief geen consequenties heeft voor de omgeving. Daarom is participatie niet per definitie verplicht en altijd vormvrij. Het ontbreken van een participatieproces is dus op zich geen reden om een vergunning te weigeren.

Mediation door Simone

Participatie is in veel werkvormen mogelijk wanneer je kijkt naar de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit. Als het gaat om plannen waar niet alle omwonenden en belanghebbenden het mee eens zijn is het goed om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. Een mediator kan je hier bij helpen en het gesprek begeleiden om te bemiddelen bij conflictsituaties Een mediator helpt bij het opstellen van afspraken waar iedereen zich in kan vinden en waarbij iedereen zich gehoord voelt.

Door pre-mediation op tijd in te zetten, dus wanneer je verwacht dat er een conflict zou kunnen ontstaan, kun je voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Pre-mediation kan bezwaren in een later stadium voorkomen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van pre-mediation of mediation als werkvorm voor participatie neem dan contact via email simone@lilar.nl of bel naar 06-107 534 91.

Meer informatie over participatie bij een ‘reguliere’ vergunningprocedure vind je in deze wegwijzer, uitgegeven door het programma Aan de slag met de Omgevingswet en VNG.